Polityka prywatności

Zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Homeschool Kuczyńscy spółka jawna, ul. Żelazna 9/12A, Białystok, biuro@homeschool.pl;

2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu:
a) marketingu bezpośredniego Szkoły;
b) ustalenia przez Szkołę okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) zgody wyrażone przeze mnie w imieniu swoim i Ucznia;
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
a) usługi informatyczne;
b) usługi marketingowe;

5) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;

6) mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

7) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;

8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) podane przeze mnie dane dotyczące zdrowia Ucznia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu ustalenia okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie;

podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.